Microsoft Lumia 550 - שימוש בקולך לכתיבת דואר

background image

תויטמוטוא

בצמל

לעופ

,

בותכו

תא

ךתבושת

.

שומיש

ךלוקב

תביתכל

ראוד

םוקמב

שמתשהל

תדלקמב

,

ךתורשפאב

ביתכהל

תא

ראודה

ךלש

.

הנוכת

וז

הניא

הנימז

לכב

תופשה

.

תלבקל

עדימ

לע

תופשה

תוכמתנה

,

רובע

לא

support.microsoft.com

,

טוונו

לא

תוארוהה

רובע

םינופלט

גוסמ

Windows Phone

.

1

.

שקה

לע

ראוד

לש

Outlook

.

2

.

תביתב

ראודה

סנכנה

,

שקה

לע

.

3

.

ידכ

ףיסוהל

ןעמנ

תמישרמ

ישנא

רשקה

,

לחתה

תביתכב

םש

.

ךתורשפאב

םג

בותכל

תא

תבותכה

.

4

.

שקה

לע

אשונ

:

<

רומאו

תא

אשונה

ךלש

.

5

.

שקה

לע

תבית

העדוהה

לעו

רומאו

תא

העדוהה

ךלש

.

6

.

שקה

לע

ידכ

חולשל

תא

ראודה

.

©

2016

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

78

background image

המלצמ

עודמ

תאשל

המלצמ

תדרפנ

םא

ןופלטה

ךלש

ללוכ

תא

לכ

המ

התאש

קוקז

ול

ידכ

חיצנהל

תונורכז

?

תועצמאב

תמלצמ

ןופלטה

ךלש

,

ךתורשפאב

םלצל

תונומת

וא

טילקהל

יעטק

ואדיו

תולקב

.

חתפ

תא

המלצמה

תוריהמב

אדו

התאש

לוכי

ליעפהל

תא

המלצמה

תוריהמב

התאשכ

ךירצ

התוא

-

שמתשה

רוציקב

ךרד

זכרמל

תולועפה

.

םא

ןופלטה

ךלש

ללוכ

שקמ

המלצמ

,

וז

ךרדה

הריהמה

רתויב

ליחתהל

םלצל

.

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

המלצמ

.

הצע

:

םא

רוציק

ךרדה

המלצמ

וניא

הארנ

ןיעל

,

שקה

לע

בחרה

.

הצע

:

ידכ

ליעפהל

תא

המלצמה

ןופלטהשכ

לוענ

,

ץחל

לע

שקמ

הלעפהה

/

יוביכ

,

קלחה

תא

עבצאה

הטמל

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

המלצמ

.

ץחל

לע

שקמ

המלצמה

ידכ

חותפל

תא

המלצמה

םא

ןופלטה

ךלש

ללוכ

שקמ

המלצמ

,

ידכ

ליעפהל

תא

המלצמה

,

ץחל

לע

שקמ

המלצמה

.

הצע

:

ידכ

ליעפהל

תוריהמב

תא

המלצמה

ןופלטהשכ

לוענ

,

ץחל

קזחהו

תא

שקמ

המלצמה

ךשמל

המכ

תוינש

.

תודוסי

המלצמה

ןתינ

םלצל

תונומת

וא

טילקהל

ואדיו

תוריהמב

תולקבו

ןכו

ףתשל

םתוא

םע

ךירבח

.

םוליצ