Microsoft Lumia 550 - Jūsu drošībai

background image

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretrunā ar likumiem

un noteikumiem.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS
Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt

traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču,

degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās

ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ
Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas

netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā

vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības

kvalitāti.
KVALIFICĒTA APKOPE
Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES
Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft

Mobile ir apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Saderīgi var būt trešo pušu lādētāji, kas

atbilst attiecīgajam USB prasībām un kurus var pievienot ierīces USB savienotājam.

Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA
Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.
STIKLA DAĻAS
Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta

spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla

daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts

servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.

DZIRDES AIZSARDZĪBA
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā.

Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

5