Microsoft Lumia 550 - Používanie dotykového displeja

background image

Používanie dotykového displeja

Prechádzajte telefónom pomocou ťuknutí, potiahnutí prstom alebo zachytení.

Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche

nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo inú položku, ťuknite na ňu.
Otvorenie ďalších možností ťuknutím a podržaním

Položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí ponuka.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

16

background image

Zachytenie a presunutie položky ťuknutím a podržaním

Položte prst na položku na pár sekúnd a posúvajte ho po displeji.

Potiahnutie prstom

Položte prst na displej a posuňte ho požadovaným smerom.
Môžete napríklad potiahnuť doľava alebo doprava medzi domovskou obrazovkou a ponukou

aplikácií alebo medzi rôznymi zobrazeniami v aplikáciách.

Prechádzanie cez dlhý zoznam alebo ponuku

Rýchlo prejdite prstom po obrazovke nahor alebo nadol a nadvihnite prst. Ak chcete

prechádzanie zastaviť, ťuknite na displej.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

17

background image

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú stránku,

a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

Uzamknutie orientácie obrazovky

Ak telefón otočíte o 90 stupňov, automaticky sa otočí aj obrazovka. Ak chcete zamknúť

obrazovku v jej aktuálnej orientácii, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite

na položku Všetky nastavenia > Systém > Displej a prepnite položku Zámok

otáčania na možnosť Zapnuté .
Otáčanie obrazovky nemusí fungovať vo všetkých aplikáciách alebo zobrazeniach.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

18