Microsoft Lumia 550 - การส่ง​ตำแหน่งที่ตั้ง​ของคุณ​ในข้อความ

background image

การส่งตําแหน่งที่ตั้งของคุณในข้อความ
เมื่อคุณขอให้เพื่อนมาพบคุณ คุณสามารถส่งตําแหน่งของคุณบนแผนที่ให้พวกเขาได้
คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

68

background image

โทรศัพท ์อาจขอให้คุณใช ้ที่ตั้งของคุณ คุณต้องอนุญาตการใช ้ เพื่อใช ้คุณสมบัตินี้
1. เมื่อเขียนข้อความตัวอักษร ให้แตะ > ตําแหน่งที่ตั้งของฉัน
การส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบอาจมีค่าใช ้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความตัวอักษรแบบปกติ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
2. แตะ
เพื่อนของคุณจะได้รับข้อความพร ้อมลิงค ์ไปยังแผนที่ที่แสดงตําแหน่งของคุณ