Microsoft Lumia 550 - การเชื่อม​โยงราย​ชื่อ

background image

การเชื่อมโยงรายชื่อ
หากคุณมีรายการแบบแยกต่างหากของรายชื่อเดียวกันจากบริการเครือข่ายสังคมหรือบัญชีอีเมลอื่นๆ คุณ

สามารถเชื่อมโยงรายการเหล่านั้นรวมเป็นบัตรรายชื่อเดียวได้
แตะ ผู้คน > รายชื่อผู้ติดต่อ
1.
เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงด้วย และแตะ

2. แตะ เลือกที่ติดต่อที่จะเชื่อมโยง และรายชื่อที่จะเชื่อมโยง
การยกเลิกการเชื่อมโยงรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเลิกเชื่อมโยง และแตะ จากนั้นเลือกรายชื่อที่คุณต้องการเลิกเชื่อมโยง และแตะ

ยกเลิกการเชื่อมโยง