Microsoft Lumia 550 - เพิ่ม​ศูนย์​ฝากข้อความ Exchange ใน​โทรศัพท์​ของคุณ

background image

เพิ่มศูนย ์ฝากข้อความ Exchange ในโทรศัพท ์ของคุณ
คุณไม่จําเป็นต้องใช ้คอมพิวเตอร ์ในการเข้าถึงอีเมลที่ทํางาน รายชื่อ และปฏิทิน คุณสามารถซิงค ์ข้อมูลสําคัญ

ระหว่างโทรศัพท ์กับเซิร ์ฟเวอร ์ Microsoft Exchange ได้
คุณจะตั้งค่า Exchange ได้ต่อเมื่อบริษัทของคุณมีเซิร ์ฟเวอร ์ Microsoft Exchange นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ IT

ของบริษัทจะต้องเปิด Microsoft Exchange ให้กับบัญชีของคุณ
ก่อนเริ่มการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้

ที่อยู่อีเมลของบริษัท

ชื่อเซิร ์ฟเวอร ์ Exchange ของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

71

background image

ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท)

รหัสผ่านเข้าเครือข่ายของบริษัท

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเพิ่มระหว่างการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร ์ฟเวอร ์ Exchange หากคุณไม่

ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่าย IT ของบริษัท
1. แตะ จดหมาย Outlook

2. แตะ > บัญชีผู้ใช้ > เพิ่มบัญชีผู้ใช้ > Exchange

3. เขียนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Exchange ของคุณ แล ้วแตะ การเข้าสู่ระบบ
เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี Exchange เพื่อกําหนดประเภทเนื้อหาและความถี่ที่คุณต้องการให้โทรศัพท ์ซิงค ์

กับเซิร ์ฟเวอร ์