Microsoft Lumia 550 - การทำความ​รู้จัก​กับโทรศัพท์​ของคุณ

background image

การทําความรู้จักกับโทรศัพท ์ของคุณ

โทรศัพท ์ของคุณมีสองหน้าจอ ได้แก่ หน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอพ ในการสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ เพียงแค่ปัด

ไปทางซ ้ายหรือขวา

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

21

background image

หน้าจอเริ่มต้น: ไลฟ์ไทล ์ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงสายที่ไม่ได้รับและข้อความที่ได้รับ ข่าวสารล่าสุดและพยากรณ์

อากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย อัพเดตต่างๆ ของรายชื่อที่ตรึงไว้ของคุณจะแสดงบนไทล ์ และคุณสามารถ

ดูรายละเอียดของรายชื่อบนหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง
เมนูแอพ: แอพทั้งหมดของคุณแสดงอยู่ที่นี่โดยเรียงตามลําดับ หากคุณมีแอพจํานวนมากและต้องการค้นหา ให้

แตะแถบค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถดูแอพที่ติดตั้งล่าสุดซึ่งแสดงที่ด้านบนของเมนูแอพได้อย่าง

ง่ายดาย