Microsoft Lumia 550 - การเปลี่ยน​ไปใช้โทรศัพท์ Lumia เครื่อง​ใหม่

background image

การเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท ์ Lumia เครื่องใหม่

เปลี่ยนไปใช ้ Lumia เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยเรียนรู ้วิธีถ่ายโอนรายชื่อ ปฏิทิน ภาพถ่าย วิดีโอ และ

เนื่อหาอื่นๆ ไปยังโทรศัพท ์เครื่องใหม่