Microsoft Lumia 550 - อินเทอร์เน็ต

background image

อินเทอร ์เน็ต

เรียนรู ้วิธีการสร ้างการเชื่อมต่อแบบไร ้สาย และเรียกดูเว็บ ขณะที่สามารถลดค่าใช ้จ่ายในการรับส่งข้อมูลลง