Microsoft Lumia 550 - ทำให้​เว็บไซต์​อ่านง่าย​ยิ่งขึ้น

background image

ทําให้เว็บไซต ์อ่านง่ายยิ่งขึ้น
ข้อความเล็กๆ บนเว็บไซต ์อาจอ่านยาก ใช ้เบราเซอร ์ในโหมดมือถือหรือเดสก ์ท็อป หรือสลับเว็บเพจให้อยู่ในมุมมอง

สําหรับอ่าน และกําหนดขนาดตัวอักษรตามต้องการ
ในการตั้งค่าเบราเซอร ์ให้ใช ้โหมดที่ต้องการเสมอ แตะ Microsoft Edge > > การตั้งค่า และเปลี่ยน

การตั้งค่า การตั้งค่าที่ต้องการในเว็บไซต ์
สลับเป็นมุมมองสําหร ับอ่าน

แตะ บนแถบที่อยู่ ในการตั้งค่าขนาดแบบอักษรของมุมมองการอ่าน ให้แตะ > การตั้งค่า > ขนาดแบบ

อักษรของมุมมองการอ่าน

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

87