Microsoft Lumia 550 - Lưu kênh đài

background image

Lưu kênh đài
Lưu các kênh radio yêu thích để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau này.
Đài FM không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Nhấn vào Đài FM.

2. Để lưu kênh bạn đang nghe, hãy nhấn .
Xem danh sách kênh đã lưu

Nhấn vào Đài FM > .
Xóa một kênh khỏi danh sách

Nhấn vào Đài FM > .