Microsoft Lumia 550 - Giữ cập nhật tin tức

background image

Giữ cập nhật tin tức
Kiểm tra những tin tức mới nhất từ các nguồn yêu thích của bạn.
1. Nhấn vào Tin tức.

2. Để thêm một chủ đề bạn quan tâm, hãy nhấn > Các mục quan tâm, chọn một danh

mục, sau đó nhấn trên chủ đề bạn muốn thêm.

Mẹo: Để tìm kiếm một chủ đề, hãy nhấn .

Bạn có thể đọc bài viết về các chủ đề đã chọn trong giao diện Tin tức của Tôi.

Mẹo: Bạn muốn có chủ đề quan trọng nhất xuất hiện ở đầu danh sách? Nhấn > Các

mục quan tâm > Sở thích của Tôi, nhấn và giữ trên chủ đề bạn muốn di chuyển, sau

đó kéo nó đến vị trí mới.

Một số ứng dụng và dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực hoặc có

nội dung trong ngôn ngữ của bạn.