Microsoft Lumia 550 - Xác định các kết nối internet

background image

Xác định các kết nối internet

Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng tính bạn phí trên cơ sở trả phí theo mức độ sử dụng, bạn có

thể muốn thay đổi cài đặt Wi-Fi và dữ liệu mạng di động để giảm chi phí dữ liệu. Bạn có thể

sử dụng các cài đặt khác nhau cho chuyển vùng và ở nhà.

Chú ý: Sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WiFi. Việc sử dụng mã hóa sẽ

giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

Sử dụng kết nối Wi-Fi thường nhanh hơn và ít tốn kém hơn sử dụng kết nối dữ liệu mạng di

động. Nếu có cả kết nối Wi-Fi và kết nối dữ liệu mạng di động, điện thoại sẽ sử dụng kết nối

Wi-Fi.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn và giữ Wi-Fi.

2. Chuyển kết nối mạng Wi-Fi thành Bật .

3. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.
Sử dụng kết nối dữ liệu di động

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây >

Mạng di động & SIM và chuyển Kết nối dữ liệu sang Bật .
Sử dụng kết nối dữ liệu di động khi chuyển vùng

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Mạng di động & SIM. Sau đó chuyển Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu sang chuyển

vùng.
Việc kết nối vào internet khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài, có thể tăng đáng kể chi

phí dữ liệu.

Mẹo: Để theo dõi việc sử dụng dữ liệu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình

và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây > Sử dụng dữ liệu.