Microsoft Lumia 550 - Giải quyết sự cố các vấn đề Store

background image

Giải quyết sự cố các vấn đề Store
Nếu bạn không thể tải xuống một trò chơi
• Kiểm tra xem kết nối dữ liệu di động hoặc kết nối Wi-Fi đã được bật chưa.
• Ứng dụng bạn muốn tải xuống có thể yêu cầu lượng bộ nhớ lớn hơn lượng bộ nhớ còn

trống trên điện thoại của bạn. Hãy thử tạo thêm bộ nhớ bằng cách gỡ cài đặt các ứng dụng

hoặc xóa các dữ liệu khác, như ảnh.

• Chỉ sử dụng kết nối Wi-Fi để tải xuống các tệp lớn.
• Nếu Gia đình tôi được thiết lập trên điện thoại, bạn có thể bị hạn chế trong việc tải xuống

một số ứng dụng.

• Kiểm tra xem ngày và giờ có được thiết lập chính xác không.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

60