Microsoft Lumia 550 - Ẩn thanh điều hướng khi bạn không cần

background image

Ẩn thanh điều hướng khi bạn không cần
Tất cả điện thoại Lumia đều có 3 phím ở phía dưới cùng:phím trở về, bắt đầu và tìm kiếm.Bạn

có thể ẩn thanh điều hướng này khỏi màn hình bắt đầu khi không cần.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ ẩn thanh di chuyển.Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Để ẩn thanh di chuyển khỏi màn hình bắt đầu khi không cần đến, hãy trượt lên từ cuối màn

hình.Để xem lại thanh di chuyển, hãy trượt lên.

Thay đổi màu sắc thanh di chuyển

Bạn có thể thay đổi màu sắc thanh di chuyển để xuất hiện hay hơn hoặc phù hợp với chủ đề

của bạn.Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Cá nhân hoá >

Màu và chuyển Áp dụng màu cho thanh điều hướng sang Bật .