Microsoft Lumia 550 - Chuyển nội dung vào điện thoại Lumia mới

background image

Chuyển nội dung vào điện thoại Lumia mới
Có những cách thuận tiện để chuyển ảnh, video và các nội dung quan trọng khác từ điện thoại

cũ sang điện thoại mới.
Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các kiểu điện thoại và các nhà sản xuất.
Bạn có thể cần cài đặt một số ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính để chuyển. Tùy thuộc

vào những gì cần cài đặt và lượng nội dung bạn chuyển, quá trình chuyển có thể mất một lúc.
Một số định dạng tập tin có thể không được chuyển. Một số ứng dụng chuyển đổi của bên thứ

ba có thể có sẵn để chuyển đổi các tập tin sang một định dạng có thể chuyển được.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

18