Microsoft Lumia 550 - Chia sẻ ảnh và video

background image

Chia sẻ ảnh và video
Bạn có thể chia sẻ ảnh và video một cách nhanh chóng và dễ dàng để bạn bè và gia đình xem.
1. Chụp ảnh hoặc quay video.

2. Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn Ảnh và duyệt ảnh hoặc video.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

83

background image

3. Nhấn vào ảnh hoặc video và nhấn , chọn cách bạn muốn chia sẻ và thực hiện theo hướng

dẫn.

Mẹo: Để chia sẻ nhiều ảnh hoặc video cùng lúc, hãy nhấn , chọn ảnh hoặc video và

nhấn .

Không phải dịch vụ chia sẻ nào cũng hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin hoặc video được quay

ở mức chất lượng cao.