Microsoft Lumia 550 - Gọi cho số mới gọi gần nhất

background image

Gọi cho số mới gọi gần nhất
Gọi lại bạn bè nếu bạn quên nói điều gì đó. Trong giao diện nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem

thông tin về các cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.
1. Nhấn vào > Lịch sử.

2. Nhấn vào tên hoặc số điện thoại.