Microsoft Lumia 550 - Sử dụng cuộc gọi chờ

background image

Sử dụng cuộc gọi chờ
Nghe một cuộc gọi khác trong khi bạn đang ở trong một cuộc gọi? Cuộc gọi chờ giúp bạn trả

lời hoặc giữ một trong hai cuộc gọi.
Giữ cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi mới

Nhấn vào Trả lời.
Kết thúc cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi mới

Nhấn vào Kết thúc cuộc gọi & trả lời.
Bỏ qua cuộc gọi mới

Nhấn vào Bỏ qua.
Giữ một cuộc gọi và thực hiện một cuộc gọi khác

Nhấn Chờ > Thêm cuộc gọi và gọi người bạn muốn.
Chuyển đổi giữa các cuộc gọi

Nhấn vào Nhấn để hoán đổi.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

64

background image

Tắt chờ cuộc gọi

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ sung >

Dịch vụ mạng. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn SIM bạn muốn. Chuyển Chờ cuộc gọi

sang Tắt .