Microsoft Lumia 550 - Liên kết số liên lạc

background image

Liên kết số liên lạc
Nếu bạn có các mục nhập riêng rẽ của cùng một liên lạc từ các dịch vụ mạng xã hội hoặc các

tài khoản e-mail khác nhau, bạn có thể liên kết chúng vào một thẻ liên lạc duy nhất.
Nhấn vào Mọi người > LIÊN HỆ.
1. Chọn liên lạc bạn muốn liên kết và nhấn .

2. Nhấn vào Chọn một liên hệ để liên kết và nhấn vào số liên lạc sẽ được liên kết.
Hủy liên kết số liên lạc

Chọn liên lạc bạn muốn hủy liên kết và nhấn . Sau đó chọn liên lạc bạn muốn hủy liên kết và

nhấn Hủy liên kết.