Microsoft Lumia 550 - Trả lời e-mail

background image

Trả lời e-mail
Nếu bạn nhận được một email cần trả lời nhanh, bạn có thể trả lời ngay lập tức bằng cách sử

dụng điện thoại.
1. Nhấn vào Thư Outlook.

2. Mở e-mail và nhấn .

Mẹo: Để chỉ trả lời người gửi, hãy chạm vào trả lời. Để trả lời người gửi và tất cả những

người nhận khác, hãy nhấn trả lời tất cả.

Chuyển tiếp e-mail

Mở e-mail và nhấn > chuyển tiếp.