Microsoft Lumia 550 - Bình luận về cập nhật trạng thái của bạn bè

background image

Bình luận về cập nhật trạng thái của bạn bè
Bạn có thể liên lạc với bạn bè bằng cách nhận xét về cập nhật trạng thái của họ.
1. Nhấn vào Mọi người > Có gì mới.

2. Trên bài đăng, hãy nhấn vào .
Bước này sẽ đưa bạn đến phần nhận xét bên dưới bài đăng trong ứng dụng mạng xã hội.