Microsoft Lumia 550 - Mã truy cập

background image

Mã truy cập

Tìm hiểu tác dụng của các mã khác nhau trên điện thoại.

Mã PIN của SIM
(4-8 chữ số)

Mã này bảo vệ thẻ SIM chống lại việc sử dụng

trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào

một số tính năng.
Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN của

SIM khi bật điện thoại.
Nếu bạn quên mã này hoặc mã không được

cung cấp cùng với thẻ, hãy liên hệ với nhà

cung cấp dịch vụ mạng của bạn.
Nếu nhập sai mã này 3 lần liên tiếp, bạn sẽ

cần mở khóa mã bằng mã PUK.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

129

background image

PUK

Cần có mã này để mở khóa mã PIN của SIM.
Nếu mã này không được cung cấp cùng với

thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ

mạng.

Mã bảo mật (mã PIN đăng nhập, mã PIN màn

hình khóa)
(tối thiểu 4 chữ số)

Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử

dụng trái phép và xác minh nhận dạng.
Bạn có thể thiết lập điện thoại yêu cầu mã

PIN, ví dụ như khi mở khóa điện thoại, thay

đổi cài đặt bảo mật hoặc mua ứng dụng

trong Store. Bạn có thể tự xác định mã PIN

này.
Giữ mã PIN ở nơi an toàn tách biệt với điện

thoại.
Nếu bạn quên mã PIN đăng nhập và không

thể phục hồi hoặc đặt lại bằng bất cứ cách

nào, điện thoại sẽ cần đến dịch vụ. Bạn có thể

phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên

điện thoại có thể bị xóa.
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với điểm

chăm sóc gần nhất cho điện thoại của bạn

hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.

IMEI

Mã này được sử dụng để nhận dạng điện

thoại trong mạng. Bạn cũng có thể cần phải

cung cấp số này cho các dịch vụ điểm chăm

sóc hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
Để xem số IMEI, hãy quay số *#06#.